Jeżeli firma wystawiła fakturę, wówczas jej odbiorca powinien wpłacić należność w umówionym terminie. Zdarza się jednak, że z wielu przyczyn zapłata ta nie następuje. Czy w takim przypadku można otrzymać odsetki za brak terminowej spłaty należności?

Odsetki od nieopłaconych faktur – czy można je naliczać?

Faktury wystawiane przez firmy mają różne terminy płatności, na przykład 7, 14, 30, ale też 60 dni. W tym czasie odbiorca faktury powinien uregulować dług.

Jeżeli jednak firma nie otrzymuje zapłaty za fakturę w terminie, może ubiegać się o otrzymanie odsetek za zwłokę. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy brak spłaty spowodował straty, jak i wtedy, gdy do nich nie doszło.

W przypadku krótkich spóźnień odsetki na ogół są niewielkie, ale wtedy, gdy faktura została zapłacona dopiero po paru miesiącach, mogą one mieć już sporą wysokość.

Niespłacona faktura – jaka jest wysokość odsetek?

Naliczanie odsetek od niespłaconej faktury powinno odbywać się według konkretnej stawki. Jakie odsetki naliczyć od niezapłaconej faktury?

1. Ustalenie odsetek w umowie
Gdy strony zgodzą się co do konkretnej wysokości odsetek, wówczas może być ona zawarta w umowie i będzie miała zastosowanie w naliczaniu odsetek za niezapłacone faktury.

Warto pamiętać, że wysokość ta nie może przekraczać maksymalnej stawki określonej przepisami, która wynosi dwukrotność stawki podstawowej odsetek ustawowych. Ma to zapobiegać nadużyciom wynikającym z wyznaczania zbyt wysokich odsetek.

2. Zastosowanie odsetek ustawowych
Jeżeli strony nie zawarły umowy, w której określono wysokość odsetek, w takim przypadku zastosowanie mają odsetki ustawowe, a dokładnie ich stawka podstawowa.

Odsetki ustawowe przy opóźnieniach w spłacie wyliczane są jako suma stopy referencyjnej ustalonej przez Narodowy Bank Polski oraz i 5,5 punktów procentowych.

Ustawowe odsetki mają też zastosowanie przy opóźnieniach w transakcjach handlowych, na przykład przy kredycie kupieckim. Są one ustalone na poziomie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 10 punktów procentowych w przypadku przedsiębiorstw.

Jak samodzielnie obliczyć odsetki od niezapłaconych faktur?

Gdy klient albo kontrahent spóźnia się ze spłatą, można naliczyć odsetki ustawowe za czas opóźnienia. Jak obliczyć odsetki od niezapłaconych faktur?

Odsetki te można naliczać od dnia następującego po terminie spłaty. Wyliczane są one zależnie od liczby dni opóźnienia.

Aby obliczyć wysokość odsetek ustawowych, trzeba uwzględnić:
– wysokość długu
– datę zapłaty wskazaną w fakturze
– datę rzeczywistej zapłaty
– wysokość odsetek

Rachunków nie trzeba wykonywać ręcznie. Żeby łatwo obliczyć wysokość odsetek, można zastosować program do faktur lub skorzystać z internetowych kalkulatorów odsetek ustawowych. Można także zobaczyć artykuł napisany we współpracy z pieniadzedlafirm.pl.