Osoby nieletnie również mogą mieć problemy z prawem. Gdy sprawa trafia do sądu, należy pamiętać o tym, że nieletniemu przysługują wtedy określone prawa w trakcie postępowania.

Czy nieletni musi mieć przedstawiciela procesowego?

Przedstawicielem procesowym jest pełnomocnik albo obrońca, który występuje w roli przedstawiciela osoby w postępowaniu sądowym.

Posiadanie przedstawiciela procesowego jest niezbędne wtedy, gdy nieletni nie ukończył jeszcze 13. roku życia.

Należy też wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają status strony w rozprawie.

Jakie prawa przysługują nieletniemu?

Nieletniemu w związku w prowadzonym postępowaniem przysługują określone prawa. Prawo nieletnich  wskazuje między innymi, że:

– Nieletni może korzystać z pomocy obrońcy w sprawie – w przypadku sprzecznych interesów nieletniego oraz opiekuna, rodziców udział obrońcy jest obowiązkowy,
– Nieletni ma obowiązek otrzymania zawiadomienia dotyczącego jego sprawy,
– Nieletni może składać wyjaśnienia dotyczące sprawy i robić uwagi dotyczące danej sprawy,
– Nieletni może zaskarżyć postanowienia sądowe, które prowadzą do naruszenia jego praw,
– Nieletni może uzyskać dostęp do akt postępowania, które dotyczą jego sprawy.

Jak odbywa się rozprawa sądowa z udziałem nieletniego?

Rozprawy z udziałem osób nieletnich odbywają się przede wszystkim przed sądem rodzinnym.

Sprawy prowadzone są z wyłączeniem jawności, czyli nie mają do nich dostępu osoby postronne. Jawność rozprawy może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione szczególnymi względami wychowawczymi.

W określonych przypadkach sąd rodzinny może również skierować osobę nieletnią na badania psychiatryczne i psychologiczne, przykładowo prowadzone w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Istnieje też możliwość wykorzystania innych opinii, które zostały już wydane.

Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy dotyczące kwestii jak prawo nieletnich, warto skonsultować się z doświadczonym w tej dziedzinie prawnikiem.